Activiteiten en Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

De WAH had ook in 2017 niet te klagen over gebrek aan activiteiten.

Het jaar begon met een geofysisch veldonderzoek op de reeds eerder “bekeken” site van St. Janscapelle bij Zandstraat. Dit in het kader van het project “Leemten in Kennis” van de gemeente Terneuzen.

Het Brabants Museum deed een verzoek tot uitleen van een deel van de militaire objecten die indertijd gevonden waren tijdens de opgraving van de Bierkaai en nu gedeeltelijk in Middelburg en gedeeltelijk in Hulst bewaard worden. Men wilde deze vrij unieke stukken tentoonstellen in de tijdelijke expositie “Opgegraven Strijd”.

Leden van de werkgroep hielpen bij de archeologische begeleiding van de werken aan de Tractaatweg. Hierbij werden resten van een sluis en een batterij aangetroffen. Ook bleek hier overduidelijk dat bedrijven alleen vrijwilligers accepteren die over enige deskundigheid en vooral over een VCA certificaat beschikken. Dank zij hun ervaring en een enkele jaren geleden gevolgde cursus hebben de meeste WAH-ers  allebei.

Een op eigen initiatief uitgevoerde veldkartering te Heikant n.a.v. een melding van de mogelijke aanwezigheid van vuursteenartefacten leverde niets op.

Gewoontegetrouw werd een bezoek gebracht aan de door de SCEZ georganiseerde “ZAAD”, de  “Zeeuwse Amateur Archeologie Dag” te Middelburg

Om de activiteiten van de WAH ook wat meer grensoverschrijdend te maken werd vorig jaar contact gezocht met “Onroerend Erfgoed Waasland” in St. Niklaas. Dit resulteerde in afspraken over wederzijdse bezoeken en  het uitwisselen van informatie. Deze keer was het onze beurt om bij onze Vlaamse buren op bezoek te gaan.

De voltallige WAH bracht voor de tweede keer  een bezoek aan het grote opgravingsterrein te Vrasene. Daar was de firma BAAC al geruime tijd bezig met een uitgebreid onderzoek naar resten of sporen van bewoning in de préhistorie.

Ook bij de archeologische begeleiding van de werkzaamheden aan de nieuwe rotonde te Absdale, de parallelweg bij Terra Nova en het Princebolwerk in Hulst  waren leden van de WAH aanwezig. Bij het laatste onderzoek werd de fundering van vermoedelijk een duiventoren gevonden.

Archeoloog Marcel de Koning kreeg bij de opgraving aan de Houtmarkt enkele dagen assistentie van een tweetal WAH-ers. Helaas moest het werk voor onbepaalde tijd opgeschort worden.

Ook bij het proefsleuvenonderzoek op het nieuwe bedrijventerrein aan de Hogeweg hielpen leden van de werkgroep mee door de stortgrond met detectoren af te zoeken naar metalen voorwerpen.

Een bijzonder grote klus was het inrichten van de tentoonstelling “Graven in de Haven”. Ondanks de korte voorbereidingstijd – die bovendien nog in de vakantietijd viel – kwam alles keurig op tijd klaar dank zij een voorbeeldige samenwerking tussen de Gemeente, de Gemeentelijk Adviseur Archeologie en de Werkgroep. De expositie werd door ruim 500 personen bezocht.

Uiteraard deed de WAH mee aan de Nationale Archeologiedagen. Voor de voor de jeugd georganiseerde activiteiten zoals detectorzoeken, graan malen, zelf brood bakken  en scherven sorteren was weinig belangstelling. Wellicht speelde hier mee dat er te weinig bekendheid aan was gegeven.

Stefanie Hoss, een deskundige op het gebied van metaalvondsten, gaf een boeiende presentatie over een aantal vondsten uit de oude haven. Zij wees er op dat vooral de gevonden militaire objecten bijzonder zijn door hun aantal en goede conservering. Het gebeurt maar zelden dat op de plaats waar gevochten is zoveel achtergebleven of weggeworpen materiaal wordt teruggevonden.

Er werd een bezoek gebracht aan de “Contactdag Archeologie” van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze vond plaats in het ‘Provinciaal Erfgoedcentrum” te Ename. Het thema was “Vuur” en er werden een negental boeiende presentaties aan gewijd.

Van tijd tot tijd deden Archeologische Adviesbureaus die bezig waren met een zogenaamd bureauonderzoek in verband met een bouwplan een beroep op de kennis van de situatie ter plaatse  van de leden van de Werkgroep.

Het jaar werd afgesloten met de opgraving van het tweede deel van de oude haven. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Artefact en duurde vier volle weken. Door het koude en vooral natte weer was het werken in de bouwput en op de stortterreinen geen pretje. Toch waren elke dag twee leden van de werkgroep volgens afspraak aanwezig om een handje te helpen.


Tentoonstelling ‘s Hertogenbosch

Veldkartering in Heikant

Benjamin op de site in Vrasene

Proefsleuven aan de Hoogeweg

Freddy aan het werk op het Princebolwerk

Nationale Archeologiedagen in Hulst. Kinderen leren met de metaaldetector werken.

Als blijk van waardering brengt wethouder Diana van Damme een heerlijke taart.